Betaling og priser


Betaling/oppgjør

Betaling av egenandel og andre kostnader ifm tjenester ved kontoret skal skje på betalingsautomaten samme dag.

Vår betalingsutomat tar kun kort. Det kan unntaksvis betales kontant i skranken dersom man ikke kan benytte bankkort/nettbank. Man må da ha eksakt beløp da vi av sikkerhetsmessige årsaker ikke har vekslepenger.

Regning som ikke betales samme dag vil bli fakturert. Ved spørsmål om faktura kontakt Melin Medical

For bestilt time som ikke benyttes/avbestilles, eller avbestilles senere enn 24 timer før aktuelle time, kan konsultasjonshonoraret faktureres via Melin Medical. Slik betaling kan også kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (barn < 12år, gravide, frikort)

Priser

Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.

Honorar for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.

Følgende priser gjelder for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:Kroner:
Konsultasjon hos legen, dagtid/kveld, legevakt 160/262
Sykebesøk på dagtid/kveld 209/334
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk 49/36
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 56
Skriving av utfylling av sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning 66
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium 55
   
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:
   
Utskrift/kopiering av journal 85
Tillegg for konsultasjon for pasient utenfor fastlegeordningen 110
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: *
  • - Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.
  • - Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
  • - Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
  • - Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
  • 62
  • 91
  • 128
  • 173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner m.m. **
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester o.l, per brev, faks, telefon, epost etter ønske fra pasienten 59
For bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes konsultasjonstakst
Merknader:
*  Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.

** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m.Kroner:
Korte: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise o.l. 100
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelsen o.l. 150
Lange: Som krever journalarbeid o.l. 220
Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort uansett klasse 950
Idrett/sport:
1.gangs undersøkelse (helbredserklæring) 250
Senere undersøkelser 200
Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund 850
Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema 440
Antidoping Norge, fastsatt skjema 400
Fallskjermhoppere 750
Antidoping Norge, fastsatt skjema 400
Norges Kickboxingforbund, fastsatt skjema 440
Kommunen:
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) 220
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 220
Legeattest ved adopsjonssøknad 400
Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester i Tromsø kommune - legeerklæring
(honorar avhenger av omfanget)
220-440
Legeforeningen:
Helbredserklæring 360
Militære helbredsattester:
Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser 300
Helseattest for jobb ved Jan Mayen/Hopen etc. 550
Helseattest for utskrivningspliktige 400
Tjeneste i Norges internasjonale styrker 650
Misjonsselskapene:
Legeattest ved utreise/hjemkomst 650
Norges Røde Kors:
Helbredsattest 650
Norsk utviklingshjelp:
Helbredserklæring 680
Norsk-amerikansk studentutveksling:
Legeattest 550
Offshoreattester - Gjelder kun Jørn Bendiksen:
Husk å ta med alle nødvendige dokumenter
Sjømannsattest 1800
Petroleumsvirksomhet 2000
Politietaten:
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og Elever til Politiskolen 650
Reiselivsbransjen:
Legeattest 350
Sivilforsvaret:
SF-skjema 17 350
Skoler og kurs i helsevesenet:
Helbredsattest for søkere 420
Spesialskoler:
Legeattest ved søknad om opptak, skjema F218N vedlegg 5 650
Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortsgrunnlaget.