Vaksine mot sesonginfluensa til personer i risikogruppene gis av Tromsø kommune. Personer utenfor risikogruppen er ikke prioritert før 01.12.20. Følg med på kommunens nettsider - link lenger ned på siden. Ta kontakt med servicetorget 77 79 00 00 for ytterligere informasjon.

Betaling og priser


Betaling/oppgjør

Betaling av egenandel og andre kostnader ifm tjenester ved kontoret skal skje på betalingsautomaten samme dag.

Vår betalingsutomat tar kun kort. Det kan unntaksvis betales kontant i skranken dersom man ikke kan benytte bankkort/nettbank. Man må da ha eksakt beløp da vi av sikkerhetsmessige årsaker ikke har vekslepenger.

Regning som ikke betales samme dag vil bli fakturert. Ved spørsmål om faktura kontakt Melin Medical

For bestilt time som ikke benyttes/avbestilles, eller avbestilles senere enn 24 timer før aktuelle time, kan konsultasjonshonoraret faktureres via Melin Medical. Slik betaling kan også kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel (barn < 12år, gravide, frikort)

Priser

Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.

Honorar for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.

Følgende priser gjelder for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:Kroner:
Konsultasjon/e-konsultasjon hos lege, dagtid/kveld 160/280
Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk 52/38
Tillegg for konsultasjoner over 20 minutter, gjentas deretter hvert 15. minutt 10
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 58
Skriving av utfylling av sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning 69
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium 59
   
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:
   
Tillegg for konsultasjon for pasient utenfor fastlegeordningen 110
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: *
  • - Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.
  • - Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
  • - Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
  • - Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
  • 63
  • 95
  • 134
  • 181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner m.m. **
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester o.l, per brev, faks, telefon, epost etter ønske fra pasienten 59
For bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes konsultasjonstakst
Merknader:
*  Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.

** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort uansett klasse 950
 
Kommunale: 300
TT-kort
Parkeringstillatelse forflytningshemmede
 
Mindre erklæringer uten tilleggsundersøkelse: 500
Korte helbredsattester
Erklæring fritak fra HV-øvelse
Attest ved utveksling
Scooterdispensasjon
 
Mellomstore erklæringer med tilleggsundersøkelse: 1500
Politihøyskolen
Sportsdykkere/fritidsdykkere
Loslærlinger
Mikroflypiloter
Attest for fosterhjem
Norsk motorsportforbund
Studentutveksling utland
 
Omfattende erklæringer (inkl. 1 kontrolltime): 3000
Arbeidsattest i polare strøk og liknende
 
Andre legeerklæringerKroner:
Små: 100
Mellomstore: 200
 
Offshoreattester - Gjelder kun Jørn Bendiksen:
Husk å ta med alle nødvendige dokumenter
Sjømannsattest 1800
Petroleumsvirksomhet 2000
 
Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortsgrunnlaget.